Gebruiksvoorwaarden videoplatform LIFT

(Laatste aanpassing februari 2022)

 

0. Voorafgaandelijk: Beding van stilzwijgende verlenging

Na afloop van de overeengekomen duurtijd, wordt de overeenkomst tussen LIFT en de Gebruiker automatisch en stilzwijgend verlengd met nieuwe periodes die dezelfde duurtijd zullen hebben als de oorspronkelijke periode. Onverminderd de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, kan de consument, na de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee maanden mag bedragen. Bij opzegging door de Gebruiker na stilzwijgende verlenging bedraagt de opzeggingstermijn twee maanden.

Indien de Gebruiker zich verzet tegen de stilzwijgende verlenging, dient de Gebruiker zijn/haar verzet ten laatste 2 weken voorafgaand de afloop van de overeengekomen duurtijd mee te delen aan LIFT via het mailadres: matthiasbrammer@hotmail.com.


1. Identiteit van de uitbater

Het LIFT videoplatform (hierna het “Platform”) is eigendom van en wordt beheerd door

BRAMMER BV,
2800 Mechelen, IJzerenleen 30 bus 201 (België)
KBO-inschrijving: 0767.644.241,

E-mail: matthiasbrammer@hotmail.com

 

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang en elk gebruik van het Platform. Bij het aanmaken van een account wordt aan je gevraagd om te bevestigen dat je kennis hebt genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan aanvaardt. Elk bezoek aan het Platform, elke aanmelding voor een account, en elk ander gebruik van het Platform, impliceren automatisch dat je deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

3. Opzet van het Platform

LIFTbiedt via het Platform video’s aan met mobiliteitslessen (“mobiliteitstesten”, “mobiliteitsoefeningen”, “activatieroutines”, “mobiliteitstrainingen”, “mobiliteitsflows”, “release routines”)

De Gebruikers van het Platform worden hierna verder aangeduid als een “Gebruiker”. Het gebruik van het Platform is voorbehouden aan Gebruikers die op correcte wijze de licentievergoedingen hebben betaald. Door een account aan te maken, deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en de verschuldigde licentievergoedingen te betalen, ontvangt de Gebruiker een licentie om onbeperkt toegang te krijgen tot het Platform en om de inhoud van het Platform (de videolessen) te bekijken. Dit houdt niet in dat de Gebruiker het recht zou krijgen om de inhoud van het Platform te bewerken, te kopiëren, te downloaden of verder te verspreiden. De licentie is een individuele licentie, die niet-overdraagbaar is en niet-exclusief is.


4. Het aanmaken van een account

Om gebruik te maken van het Platform, moet je een account aanmaken door je persoonsgegevens in te vullen op het online aanmeldingsformulier en je akkoord te verklaren met deze Gebruiksvoorwaarden en 3de Privacy & Cookie Policy.

LIFT behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer om volgende redenen geweigerd worden:

- Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
- Je bent minderjarig;
- Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
- Je betaalt de licentievergoedingen niet of niet volledig;
- Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.

Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met de relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

Het paswoord en de logingegevens die je ontvangt om toegang te krijgen tot het Platform zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de confidentialiteit van de inloggegevens. Als je de inloggegevens of het paswoord toch doorgeeft aan een andere persoon, dan kan LIFTeen schadevergoeding vorderen en je verdere toegang tot het Platform ontzeggen (zonder enig recht op een terugbetaling van reeds betaalde licentievergoedingen). Om het delen van deze gegevens tegen te gaan, is het niet mogelijk om op eenzelfde moment binnen eenzelfde account via verschillende netwerken (IP adressen) toegang te krijgen tot het Platform.


5. Licentievergoedingen

De Gebruiker zal een licentievergoeding betalen aan LIFT, afhankelijk van de duurtijd van de licentie die door de Gebruiker gekozen wordt bij de registratie (of de verlenging ervan).

De prijzen van de licentievergoedingen worden duidelijk en transparant weergegeven in de inschrijvingsmodule van het Platform. Deze prijzen zullen tijdens de overeengekomen licentie-duurtijd niet gewijzigd worden. Bij een hernieuwing van de licentie (d.w.z. na afloop van de oorspronkelijke duurtijd), heeft LIFT het recht om zijn prijzen aan te passen. LIFT zal hierover transparant communiceren.

Er gelden geen set-up of activatiekosten.

De licentievergoeding dient steeds op voorhand betaald te worden, voordat de licentie in werking treedt. De licentie begint te lopen vanaf het ogenblik dat LIFT de licentievergoeding ontvangen heeft en een bevestiging naar de Gebruiker heeft gestuurd in verband met de aanmaak van het account.

Voor de afhandeling van de online betalingen werkt LIFT samen met STRIPE (https://stripe.com/nl-be/payments). LIFT heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van de Gebruikers. Betaling kan enkel plaats vinden via een goedgekeurde betaalkaart. De Gebruiker moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer hij of zij de bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht op het ogenblik van de bestelling.


6. Beperking van aansprakelijkheid

LIFT besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van het Platform, in het bijzonder aan de lesvideo’s. De Gebruiker aanvaardt dat de inhoud van het Platform steeds onderhavig is aan wijzigingen. LIFT biedt deze inhoud aan zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid, geschiktheid of volledigheid ervan. LIFT behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Platform op regelmatige basis te optimaliseren, aan te passen en te verwijderen (inclusief het recht om videomateriaal tijdelijk of definitief te verwijderen).

Alle informatie (inclusief video’s) op het Platform is steeds louter informatief en kan niet aanzien worden als advies of begeleiding op welk vlak dan ook (in het bijzonder niet als medisch advies/begeleiding of kinesitherapeutisch advies/begeleiding). De informatie (inclusief lesvideo’s) op het Platform is niet bedoeld als vervanging voor medische, kinesitherapeutische of andere hulp. LIFT heeft geen relatie met de Gebruiker in de hoedanigheid van zorgverlener. LIFT raadt de Gebruikers aan om medische vragen en/of klachten tijdig voor te leggen aan hun behandelende arts, kinesist of zorgverlener voor een professioneel onderzoek en individuele medische zorgverstrekking.


LIFT draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker voor enige schade (inclusief letsels, blessures, werkonbekwaamheid of materiele schade) die door de Gebruiker zou worden toegebracht aan zichzelf of aan derden door het volgen van de lesvideo's of het uitvoeren van de fysieke handelingen die erin vertoond worden. De Gebruiker is er zich van bewust dat elke vorm van beweging of sport gepaard gaat met een mogelijk risico op blessures en dat LIFT hier op geen enkele manier voor aansprakelijk kan gesteld worden.

LIFT zorgt voor de nodige bandbreedte, opslagcapaciteit, en beveiligingssystemen om het Platform, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de gebruikers van het Platform te beschermen. LIFT zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen.


LIFT streeft ernaar om toegang te verlenen tot het Platform 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. LIFT streeft in dit kader naar een beschikbaarheid van 99% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan LIFT echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot het Platform garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal LIFT alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.


LIFT (en met haar verbonden ondernemingen en personen) is niet aansprakelijk t.o.v. de Gebruikers van het Platform voor (in-)directe schade, incidentele schade, speciale schade of gevolgschade i.v.m. het gebruik van het Platform, op basis van contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, nalatigheid, of op welke wijze ook. Dit geldt o.a. ook voor schade ontstaan door verlies van data of communicatie, in geval van onbeschikbaarheid of storingen van het Platform, hacking, inbraak in communicatiesystemen, verlies van inloggegevens, in geval van onvolledigheid, gedateerdheid of fouten in de inhoud van het Platform, enz. LIFT is niet aansprakelijk voor commentaren van gebruikers op het Platform. LIFT (en met haar verbonden ondernemingen en personen) is niet aansprakelijk voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van het Platform (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via het Platform zouden verspreid worden). LIFT is niet aansprakelijk voor externe links naar andere sites. Dergelijke sites staan niet onder controle van LIFT. Een link betekent niet noodzakelijk dat LIFT de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.


LIFT gaat via deze Overeenkomst in elk opzicht een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.


LIFT behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen met betrekking tot het Platform indien LIFT meent dat dergelijke actie noodzakelijk of gepast is omdat de Gebruiker het Platform voor andere gebruikers in gevaar brengt of de aansprakelijkheid van LIFT of een derde partij in het gedrang brengt of omdat de Gebruiker een inbreuk pleegt op de toepasselijke wetgeving of op deze Gebruiksvoorwaarden.


De Gebruiker zal LIFT (en andere gebruikers of derden) schadeloosstellen voor inbreuken door de Gebruiker (of via de account van de Gebruiker) op deze Gebruiksvoorwaarden, op de rechten van LIFT, andere gebruikers, of derden, of op de wet.

De Gebruikers van het Platform zijn zelf verantwoordelijk om het Platform op een correcte en voorzichtige wijze te gebruiken. De Gebruikers van het Platform zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, smartphone, tablet, modem, internettoegang, enz. De Gebruikers van het Platform zijn ook zelf verantwoordelijk voor het installeren en updaten van antivirus systemen, firewalls, en andere beschermende technologieën om schade aan materiaal te voorkomen.


7. Persoonsgegevens en privacy


LIFT vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. In onze Privacy & Cookie Policy wordt beschreven hoe LIFT omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies LIFT gebruikt. Deze Privacy & Cookie Policy maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

LIFT verwerkt in principe geen persoonsgegevens van minderjarigen. Bij het aanmaken van een account moet de Gebruiker zijn/haar eigen persoonsgegevens opgeven als volwassene, niet de gegevens van minderjarigen. Indien de Gebruiker toch persoonsgegevens van minderjarigen zou doorgeven aan LIFT, dan is de Gebruiker hiervoor zelf verantwoordelijk (bijv. indien een ouder een account aanmaakt met opgave van de naam van een kind i.p.v. de naam van de ouder).

LIFT verwerkt wel de namen en emailadressen van de Gebruikers met als doel de Gebruikers toegang te verlenen tot het Platform, via hun gebruikersaccount. Door het aanmaken van een account en het opgeven van deze persoonsgegevens, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de verwerking van deze gegevens door LIFT. LIFT zal deze persoonsgegevens verwerken om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot het Platform.

Alle persoonsgegevens van Gebruikers worden op vertrouwelijke wijze behandeld en worden beschermd door technische beveiligingsmaatregelen. LIFT zal deze informatie en gegevens enkel meedelen aan medewerkers die zelf ook contractueel gehouden zijn door confidentialiteitsverplichtingen. LIFT zal deze gegevens slechts meedelen aan derden als de Gebruikers hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. LIFT heeft wel het recht om uw gegevens, bij (vermoeden van) ernstige overtredingen van de wet of van de Gebruiksvoorwaarden mee te delen aan de bevoegde gerechtelijke diensten of politiediensten. LIFT kan dit ook doen om onze rechten of die van derden te beschermen of om de veiligheid van de gebruikers van ons Platform te vrijwaren.

De Gebruikers hebben het recht tot inzage, verbetering, of verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen deze rechten uitoefenen door rechtstreeks in te loggen in hun account en zelf alle persoonsgegevens rechtstreeks in te zien, te verbeteren of te verwijderen.


8. Intellectuele eigendom

LIFT is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Platform (inclusief rechten op de naam “LIFT” en auteursrechten op de filmpjes, de layout, de grafische elementen, en de andere inhoud van het Platform).

Als Gebruiker van het Platform verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm elementen van het Platform (in het bijzonder videolessen) te kopiëren, te downloaden, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op een andere manier commercieel te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de filmpjes, teksten, software, databases, logo’s, grafische elementen, illustraties, grafieken, muziek, kleurcombinaties, slogans, lay-out, structuur, en elk ander element van het Platform. Het is niet toegelaten om technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen, te verwijderen of te wijzigen, of ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

Het is in het bijzonder niet toegelaten om de inhoud van het Platform (incl. de videolessen) openbaar te vertonen of te gebruiken in een (para-)medische praktijk, bij sportlessen of onder collega’s op het werk.


9. Overmacht

In geval van overmacht is LIFT niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van het Platform als gevolg van niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


10. Duur en (stilzwijgende) vernieuwing van de overeenkomst

Wat betreft de stilzwijgende vernieuwing van de overeenkomst wordt verwezen naar de bepaling ‘0. Voorafgaandelijk: Beding van stilzwijgende verlenging’ zoals hierboven weergegeven.

Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Privacy & Cookie Policy die u aanvaardt bij registratie, blijven geldig voor de periode overeengekomen bij het aanmaken van uw account. Na afloop van de overeengekomen duurtijd, wordt de overeenkomst tussen LIFT en de Gebruiker automatisch en stilzwijgend verlengd met nieuwe periodes die steeds dezelfde duurtijd zullen hebben als de oorspronkelijke periode. Binnen een redelijke termijn voor de afloop van de lopende duurtijd van de licentie zal de Gebruiker een herinneringsmail van LIFT ontvangen. De Gebruiker kan de licentie te allen tijde opzeggen door via zijn of haar account in te loggen op het Platform, en in het account de nodige actie te ondernemen om de licentie op te zeggen (bijv. door naar “Betaalgegevens” te gaan, en daar de optie “Abonnement Opzeggen” aan te klikken). Echter, indien de Gebruiker zijn of haar licentie opzegt nadat de betaling voor de nieuwe periode heeft plaatsgevonden (bijv. door automatische betaling via de kredietkaart op de dag van hernieuwing), zal de opzeg slechts uitwerking hebben na het einde van de nieuwe periode. De Gebruiker heeft geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen. Wanneer de Gebruiker zijn of haar licentie opzegt, zal LIFT het account bij het einde van de licentieperiode automatisch afsluiten.

LIFT behoudt zich het recht voor om, bij hernieuwing van de licentie door de Gebruiker de prijzen en de voorwaarden van de licentie te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal echter niet automatisch of stilzwijgend gebeuren en veronderstelt een actieve instemming van de Gebruiker. Indien de Gebruiker een dergelijke wijziging niet zou aanvaarden, dan komt de overeenkomst tussen de partijen ten einde.

Deze overeenkomst kan vóór het einde van de afgesproken duurtijd beëindigd worden, in gevallen van ernstige wanprestatie (bijvoorbeeld het niet-betalen van de licentievergoedingen; het doorgeven van inloggegevens aan derde partijen; het ongeoorloofd downloaden of verspreiden van filmpjes, enz.). Bij beëindiging is er geen recht op terugbetaling van reeds betaalde licentievergoedingen. Ook het niet (of niet-frequent) gebruiken van het Platform zal geen aanleiding geven tot enige terugbetaling.


11. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen, vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot het Platform kan je contact opnemen met LIFT via volgend email adres: matthiasbrammer@hotmail.com


12. Overige

Als deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, dan zal de nieuwe versie gepubliceerd worden op het Platform en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan het Platform. Vanaf dat moment bent u geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de nieuwe versie.

LIFT en de Gebruiker zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben niet tot gevolg dat er een relatie van ondergeschiktheid of een soortgelijke relatie tussen de partijen zou ontstaan.

LIFT heeft het recht om deze Overeenkomst over te dragen aan derden. Bij een overdracht van de Overeenkomst aan derden garandeert LIFT dat de garanties van de consument zonder dienst toestemming niet geringer zullen worden.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen worden exclusief gebracht voor de rechtbanken van Mechelen.